Naše škola

Erste BankVedení školy děkuje Erste Bank za sponzorský dar na nákup didaktických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení. Škola zakoupila učební pomůcky, které využívají pro zvýšení názornosti, nácviku psaní žáci 1. stupně.


Vedení školy děkuje panu Milanu Andrýskovi za sponzorský dar na školní potřeby.

Vážení učitelé, žáci, rodiče,

ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog a speciální pedagog. Tito pracovníci společně zajišťují pedagogicko-psychologické poradenství.

Ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa. Tato funkce je ve škole nová a byla vytvořena, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici i rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, pomáhá jim při práci s dětmi cizinců, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.

ICT plán školy

ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standartem ICT (informačních a komunikačních technologií) služeb ve škole v oblasti ICT dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období 2 let.

Stávající stav

1. CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLE: 372

1. stupeň žáků: 191

2. stupeň žáků: 181


2. CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

 

celkem

Z

P

S

učitelé

22

22  (100%)

12 (54%)

2

vychovatelé

7

7    (100%)

1   (25%)

 

asistenti pedagoga

7

6    (67%)

5   (55%)

 

Základní škola sídlí v budově postavené v roce 1888 na Královských Vinohradech na křižovatce ulic Na Smetance a Španělská.

Zřizovatel školy :
Městská část Prahy 2
náměstí Míru 20/600 
Praha 2
120 39

V budově mimo základní školu také sídlí mateřská škola a školní jídelna. Škola patří v Městské části Praha 2 mezi středně velké, nyní ji navštěvuje asi 420 žáků, kteří se učí v 18. třídách. Od roku 2010 je pro předškolní děti otevřena přípravná třída. Pro žáky 1. až 4. ročníku je určena školní družina, která je v provozu od 6.30 hodin do 17.00 hodin, ve středu do 18.00 hodin. Družinu navštěvuje přibližně 150 žáků ve 6 odděleních.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola". Do výuky jsou zařazovány volitelné i nepovinné předměty. Od 6. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Základním a samozřejmým cílem výuky je poskytnutí kvalitního vzdělání potřebného pro další život co největšímu počtu žáků, naplnění požadavků vzdělávacího programu a zajištění přitažlivých forem tohoto vzdělávání.

Školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola" je dále rozšířen zejména o:

1. Program péče o děti se specifickými poruchami učení

Škola ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 2 aktivně vyhledává a sleduje žáky se specifickými poruchami učení. Společně s rodiči hledá nejvhodnější metody nápravy. Pro tyto žáky jsou zpracovány individuální učební plány a od roku 1998 je realizován komplexní program integrace postižených žáků z 1. až 4. třídy. Školní poradna zde.

2. Soutěže žáků školy

Škola podporuje zapojování žáků do individuálních i kolektivních soutěží. Některé soutěže sama organizuje, na některé vysílá své žáky. Tradičně se žáci školy účastní zejména:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2